Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Yönetmeliğinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi: EuropeAid/135913/IH/SER/TR

689/2008/EC sayılı AB Yönetmeliğinin (649/2012/EC sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır) Türkiye'de Tehlikeli Kimyasalların İhraç ve İthalatına İlişkin Türkiye ithalat-ihracat bildirim prosedürünün tespit edilerek ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli kapasitenin oluşturulması sağlanmış, kapasite geliştirme ve halkı bilinçlendirme faaliyetleri projenin amacına uygun olarak uygulanmıştır. Tehlikeli Kimyasalların İhraç ve İthalatına İlişkin Yönetmelik ile Rotterdam Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanması için eğitimler katılımcılara ve yetkililere verilmiştir. Düzenleyici Etki Değerlendirmesi (RIA), Mevzuat Boşluk Analizi (LGA) ve Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatı için Avrupa Veri Tabanı (EDEXIM) ve AB'de Ön Bilgi Rızası (PIC) Prosedürü uygulaması hakkında eğitimler düzenlenmiş ve kapasite artırımı sağlanmıştır. AB'deki ilgili uygulamalar doğrultusunda SWOT, DEA ve LGA gibi analizler kullanılarak Türkiye ulusal ithalat ve ihracat bildirim prosedürünün oluşturulması proje kapsamında gerçekleltirilmiş ve Yönetmelik taslağının hazırlanması süreci tamamlanmıştır.